Činnost vodohospodáře

Vodohospodářské služby v oblasti pitných vod
 

Služby pro vás:

 • zpracování provozních řádů veřejných vodovodů
 • zpracování provozních řádů úpraven vody
 • zajištění odběru vzorků pitných vod, jejich doprava do laboratoře, zajištění potřebných chemických analýz
 • vyhodnocení kvality vody ve vztahu dle vyhl č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu či ve vztahu k její úpravě na vodu pitnou
 • zajištění řízení provozu vodovodů a úpraven vod v souladu s platnou legislativou
 • zajištění činnosti smluvního vodohospodáře u průmyslových a zemědělských závodů
 • bezplatná poradenská činnost

Další:

 • legalizace odběru vody
 • stanovení ochranných pásem
 • zpracování hlášení pro vodoprávní úřady, podniky Povodí, ČIŽP
 • zpracování majetkové a provozní evidence vodovodu, příp. úpravny vody
 • zpracování žádostí pro oprávnění krajského úřadu k provozu vodovodu pro veřejnou potřebu
 • dodávka zařízení pro zdravotní zabezpečení a dezinfekci vody
 • stanovení rozsahu pásem hygienické ochrany vodních zdrojů