ČOV/vodohospodář

Nabízíme:

Provozní řád

Zpracování provozního řádu kanalizace, příp. provozní řád ČOV, vyřízení schválení příslušným vodoprávním úřadem (totéž se týká lapačů tuků a odlučovačů ropných látek).

Kanalizační řád

Zpracování a vyřízení schválení příslušným vodoprávním úřadem.

Zpracování hlášení

  • hlášení příslušnému podniku Povodí o množství vypouštěných vod nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku. Hranice pro evidenci vypuštěného množství vody činí 6 000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc,
  • hlášení příslušnému vodoprávnímu úřadu o koncentračním a bilančním znečištění a o množství vypouštěných vod zaslat nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku,
  • hlášení příslušné ČIŽP ohledně stanovení záloh na poplatky za vypouštění odp. vod k 15.10. běžného roku a poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok zaslat nejpozději k 15.2. následujícího roku. Zpoplatněné množství vypouštěných odpadních vod je od 100 000 m3/rok.

Měření odpadních vod

Měření odpadních vod (přímé nebo nepřímé, dle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu).

Vzorkování, analýzy

Provádíme odběry vzorků odpadních vod z kanalizačních výustí a ČOV (vč. lapolů) a jejich analýzu autorizovanou laboratoří dle vyhl. č. 428/2001 Sb. a rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu.

Evidence do katastru nemovitostí

Stavby související s vodními díly zaevidovat do katastru nemovitostí.

Majetková a provozní evidence

Vedení majetkové a provozní evidence kanalizace, příp. ČOV v souladu s vyhl. č. 428/2001 Sb. a v digitální formě předat příslušnému vodoprávnímu úřadu do 28.2. následujícího kalendářního roku.

Zpracování Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

Zpracování (k 31.12.2008) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

Oprávnění krajského úřadu

Vyřízení oprávnění krajského úřadu k provozu kanalizace pro veřejnou potřebu.

Plnění opatření uložená vodoprávním úřadem

Průběžné plnění opatření uložených vodoprávním úřadem.