Zemní filtr

Technologie výroby umožňuje úpravu výrobků podle potřeby a přání zákazníků, ceny sdělíme obratem dle zadání.  

podrobně:

www.ekomonitor.cz

o firmě, výrobcích:

www.ekomonitor.cz

 Plastové zemní filtry pískové jsou navrženy dle ČSN 75 6402. Osazují se jako druhý stupeň čištění odpadních vod za čistírnu odpadních vod nebo septik. Plastové zemní filtry PZFP 4-16 slouží k dočištění odpadních splaškových vod malých zdrojů znečištění ( rodinné domy, rekreační objekty apod.)
 

Účinnost zemních filtrů:

Účinnost soustav septik (ČOV) + zemní pískový filtr snižuje hodnoty BSK5 až o 90% a NL až o 85%.

 

 

Popis zemního filtru

Zemní filtr tvoří hranatá plastová nádrž, která je od okolního horninového prostředí nepropustně oddělena. Předčištěná splašková voda natéká z ČOV nebo septiku na zemní filtr rozvodným potrubím (v jedné až čtyřech řadách). Rozvodné potrubí je uloženo ve štěrkovém obsypu frakce 8/16 mm, 16/32 mm. Z rozvodného potrubí natéká voda na vlastní filtrační náplň praného písku, frakce 2/4 mm. Vyčištěná voda odtéká sběrným potrubím uloženým ve štěrkovém obsypu frakce 8/16 mm, 16/32 mm. Sběrné potrubí je vyvedeno min. 50 cm nad upravený terén a je zakončeno větrací hlavicí. Vlastní těleso zemního filtru je zakryto geotextilií a zasypáno vytěženou zeminou. Zemní filtr je dodáván bez štěrkové a pískové náplně.
 

Osazení

Plastový zemní filtr se osazuje do stavební jámy na betonovou podkladní desku nebo pískové lože. Základová deska má být trvale nad hladinou spodní vody. Těleso filtru se obsype vytěženým materiálem. Variantou osazení je komplet tvořící zemní filtr a plastová revizní (čerpací) šachtice, sloužící event. ke kontrolním odběrům vzorků vody.