Žumpy

Plastové žumpy

 široké možnosti použití

 • jako vyvážecí žumpy
 • retenční nádrže
 • požární nádrže
 • kalové jímky
 • dešťové zdrže
 • čerpací jímky
 • jiné
                     

výhody

 • zaručeně vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905.
 • je snadné osadit je do výkopu
 • mají nízké pořizovací náklady
 • životnost
 • minimální náklady na údržbu jímek
 • nízká hmotnost

Plastové žumpy jsou standardně řešeny jako uzavřené s přivařeným plastovým víkem.

Na přání odběratele mohou být žumpy opatřeny různými technologickými otvory eventuelně nátrubky pro napojení potrubí.

Výpočet velikosti žumpy- klikni zde

Plastové žumpy je vhodné použít u obytných objektů, které nejsou vybaveny vodovodem a kanalizací, pouze ke shromažďování fekálních odpadů (při suchém záchodu) v místech, kde není vhodný recipient a produkce splašků musí být co nejvíce omezena.

Plastové žumpy lze použít v domě s moderním hygienickým zařízením (WC, koupelna, teplá voda). Při počtu pěti obyvatel musíme však počítat nejméně s 0,5 až 0,8 m3 splašků denně, tj. při vyvážení jednou měsíčně by žumpa měla mít objem 15 až 25 m3.
 

Vyvážecí jímky:

Celoplastové vyvážecí bezodtokové jímky (žumpy) se budují tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Retenční nádrže

Retenční nádrž slouží k zadržení dešťových srážek a jejich následnému řízenému odtoku do kanalizace. Retenční nádrž nachází uplatnění u rodinných domků, rekreačních objektů, malých a velkých firem a jiných subjektů.

 

Požární nádrže

Nádrž pro kumulaci vody

Kalová jímka

Kalová jímka je usazovací kalový prostor, který slouží k zachycování plovoucích látek a k usazováni sedimentujících látek.

Dešťová zdrž

Domovní dešťová zdrž je vhodná pro akumulaci dešťových srážek a následnému využití pro okruh užitkové vody (záchody,pračky,zálivka ...), kropení a zalévání kurtů ,zalévání zahrad a skleníků, doplňování vody do kotelen a mnoho dalších využití.

Čerpací jímky

 Pro přečerpávání vody, pro snížení hladiny podzemní vody

Na přání

Na přání odběratele mohou být jímky opatřeny různými technologickými otvory event. nátrubky pro napojení potrubí.

Jsou vyráběny z hygienicky nezávadného polypropylenu, který splňuje požadavky vyhlášky MZd. Č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody, a vyhlášky MZd. č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.

 

 

Popis plastové žumpy

Funkce, výpočet velikosti, použití plastových žump

Materiál žump

Instalace žumpy

Pokyny pro provoz

Žumpy hranaté (klikni na název): Žumpy kruhové (klikni na název):
PZH 4,65 PZK 2,5
PZH 6,97 PZK 4,5
PZH 10,5 PZK 6
PZH 14,2 PZK 7,4
PZH 17,6 PZK 9,4
PZH 23,5 PZK 13
PZH 28,2 PZK 15,2
PZH 34,5  
PZH 42,5  
PZH 33  

 

Další služby, které u nás můžete hledat:

Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy