Odpadní vody

 

Vodohospodářské služby v oblasti odpadních vod:

Nabízíme:

  zpracování provozních řádů veřejných kanalizací   zpracování provozních řádů ČOV   zpracování kanalizačních řádů   zpracování posouzení vypouštěného znečištění (z kanalizace ČOV) do recipientu › zpracování hydrotechnických výpočtů navrhované ČOV  
                 
  odběr vzorků odpadních vod, jejich doprava do laboratoře, zajištění potřebných chemických analýz   legalizace vypouštění odpadních vod (t.j. uvedení do souladu se stávajícími vodohospodářskými předpisy)   zajištění činnosti smluvního vodohospodáře u průmyslových či zemědělských závodů   zajištění řízení provozu kanalizací či čistíren odpadních vod v souladu s platnou legislativou  
                 
  chemicko technologické posouzení vypouštěných odpadních vod   zkoušky těsnosti kanalizačních systémů a jímek   zpracování žádosti povolení k vypouštění odpadních vod   zpracování hlášení vodoprávním úřadům  
                 
      bezplatná poradenská činnost          
                 

Zajišťujeme:

  odběr vzorků pitných a odpadních vod   analýzy a vyhodnocení kvality vody   dodávky čistíren odpadních vod   dodávky úpraven odpadních vod  
                 
  poradenskou činnost   budování a regenerace vodních zdrojů   expertízy   řízení provozu úpraven vod  
                 
  vedení vodohospodářské agendy   zpracování výkazů majetkové a provozní evidence včetně plánů obnovy a financování   zkoušky vodotěsnosti      
                 

 Vodohospodářské služby v oblasti projektování vodohospodářských staveb:

  technicko- ekonomické studie s výběrem nejvhodnější varianty při řešení problematiky vodního hospodářství   návrhy a projekty vodovodních a kanalizačních sítí   návrhy a projekty vodojemů a úpraven vod   návrhy a projekty čistíren odpadních vod  
                 
  podklady potřebné pro vydání stavebního povolení   provozní řády veřejných i neveřejných vodovodních a kanalizačních sítí   provozní řády úpraven vody, lapáků tuků, odlučovačů ropných látek a čistíren odpadních vod   provozní řád úpraven vody  
                 

 

Další služby, které můžete hledat:
Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod