Kanalizace

Některé vybrané povinnosti na úseku odpadních vod

 1. Vlastnit platné povolení k vypouštění odpadních vod. Povolení s prošlým termínem platnosti je hodnoceno jako neoprávněné vypouštění odpadních vod.
 2. Mít zpracovaný provozní řád kanalizace, příp. provozní řád ČOV, schválený příslušným vodoprávním úřadem (totéž se týká lapačů tuků a odlučovačů ropných látek).
 3. Mít zpracovaný a příslušným vodoprávním úřadem schválený kanalizační řád.
 4. Hlášení příslušnému podniku Povodí o množství vypouštěných vod nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku. Hranice pro evidenci vypuštěného množství vody činí 6 000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc.
 5. Hlášení příslušnému vodoprávnímu úřadu o koncentračním a bilančním znečištění a o množství vypouštěných vod zaslat nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku.
 6. Hlášení příslušné ČIŽP ohledně stanovení záloh na poplatky za vypouštění odp. vod k 15.10. běžného roku a poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok zaslat nejpozději k 15.2. následujícího roku. Zpoplatněné množství vypouštěných odpadních vod je od 100 000 m3/rok.
 7. Provádět měření odpadních vod (přímé nebo nepřímé, dle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu).
 8. Provádět odběry vzorků odpadních vod z kanalizačních výustí a ČOV (vč. lapolů) a jejich analýzu autorizovanou laboratoří dle vyhl. č. 428/2001 Sb. a rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu.
 9. Stavby související s vodními díly zaevidovat do katastru nemovitostí.
 10. Vést majetkovou a provozní evidenci kanalizace, příp. ČOV v souladu s vyhl. č. 428/2001 Sb. a v digitální formě předat příslušnému vodoprávnímu úřadu do 28.2. následujícího kalendářního roku.
 11. Zpracovat k 31.12.2008 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
 12. Vlastnit oprávnění krajského úřadu k provozu kanalizace pro veřejnou potřebu.
 13. Průběžně plnit opatření uložená vodoprávním úřadem.