Vypouštění vod

Vodohospodářské služby v oblasti odpadních vod

Nabízíme:

 • zpracování provozních řádů veřejných kanalizací
 • zpracování provozních řádů ČOV
 • zpracování kanalizačních řádů
 • zpracování posouzení vypouštěného znečištění (z kanalizace ČOV) do recipientu › zpracování hydrotechnických výpočtů navrhované ČOV
 • odběr vzorků odpadních vod, jejich doprava do laboratoře, zajištění potřebných chemických analýz
 • legalizace vypouštění odpadních vod (t.j. uvedení do souladu se stávajícími vodohospodářskými předpisy)
 • zajištění činnosti smluvního vodohospodáře u průmyslových či zemědělských závodů
 • zajištění řízení provozu kanalizací či čistíren odpadních vod v souladu s platnou legislativou
 • chemicko technologické posouzení vypouštěných odpadních vod
 • bezplatná poradenská činnost
 • zkoušky těsnosti kanalizačních systémů a jímek
 • zpracování žádosti povolení k vypouštění odpadních vod
 • zpracování hlášení vodoprávním úřadům

Povinnost odběratelů podzemní (povrchové) vody a producentů odpadních vod, vyplývající ze zákona

Na základě nových legislativních úprav ve vodním hospodářství od roku 2000 (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a související předpisy, ve znění pozdějších změn a předpisů, vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění – viz novela č. 146/2004 Sb., nařízení vlády č. 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších změn atd.) jsou zpřesněny či nově stanoveny povinnosti odběratelů podzemní a povrchové vody a producentů odpadních vod, zejména pak majitelů a provozovatelů vodovodů a kanalizací.

Jedná se m. j. o následující povinnosti na úseku odpadních vod:

 1. Vlastnit platné povolení k vypouštění odpadních vod. Povolení s prošlým termínem platnosti je hodnoceno jako neoprávněné vypouštění odpadních vod.
 2. Mít zpracovaný provozní řád kanalizace, příp. provozní řád ČOV, schválený příslušným vodoprávním úřadem (totéž se týká lapačů tuků a odlučovačů ropných látek).
 3. Mít zpracovaný a příslušným vodoprávním úřadem schválený kanalizační řád.
 4. Hlášení příslušnému podniku Povodí o množství vypouštěných vod nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku. Hranice pro evidenci vypuštěného množství vody činí 6 000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc.
 5. Hlášení příslušnému vodoprávnímu úřadu o koncentračním a bilančním znečištění a o množství vypouštěných vod zaslat nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku.
 6. Hlášení příslušné ČIŽP ohledně stanovení záloh na poplatky za vypouštění odp. vod k 15.10. běžného roku a poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok zaslat nejpozději k 15.2. následujícího roku. Zpoplatněné množství vypouštěných odpadních vod je od 100 000 m3/rok.
 7. Provádět měření odpadních vod (přímé nebo nepřímé, dle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu).
 8. Provádět odběry vzorků odpadních vod z kanalizačních výustí a ČOV (vč. lapolů) a jejich analýzu autorizovanou laboratoří dle vyhl. č. 428/2001 Sb. a rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu.
 9. Stavby související s vodními díly zaevidovat do katastru nemovitostí.
 10. Vést majetkovou a provozní evidenci kanalizace, příp. ČOV v souladu s vyhl. č. 428/2001 Sb. a v digitální formě předat příslušnému vodoprávnímu úřadu do 28.2. následujícího kalendářního roku.
 11. Zpracovat k 31.12.2008 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
 12. Vlastnit oprávnění krajského úřadu k provozu kanalizace pro veřejnou potřebu.
 13. Průběžně plnit opatření uložená vodoprávním úřadem.